POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Klientów w związku
  z korzystaniem przez nich i dokonywaniem zakupów w ramach sklepu
  internetowego https://www.crazyworldpets.pl/ (zwanego dalej Sklepem). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności
  z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

 1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Izabela Lisikiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOX Izabela Lisikiewicz z siedzibą przy ulicy Powstańców 15A m 306, 05-091 Ząbki,  NIP 7731697189, REGON 142772400, e - mail: sklep@cwp.waw.pl.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu z produktów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym, prowadzenia i obsługi konta Klienta Sklepu Internetowego oraz świadczenia innych usług dostępnych w sklepie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  w przypadku danych podanych administratorowi nieobowiązkowo.

 2. Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. Wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych
  w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących mu praw.

Dane Klientów przetwarzane są także w celach marketingowych do:

 1. Kierowania do Klienta Newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. Przesyłania do Klienta zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 1. Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. Prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Klienta treści marketingowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 Administrator wykorzystuje następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje
  o linkach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych
  w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 2. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Administrator może ujawnić dane Klientów odbiorcom, w postaci firm z nim współpracujących i wykonujących zadania na jego zlecenie i na jego rzecz.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, w zależności od wyboru Klienta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. Operatorowi logistycznemu apaczka.pl, Franciszka Klimczaka 1 Klatka B, 02-797 Warszawa.

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 1. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klientów dane mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Administrator będzie przechowywał dane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający
  z przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - podstawa prawna: art. 15 - 18 RODO.

 • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Klient ma prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych w sytuacjach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane;

 • wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych;

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 • Pomimo żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się
  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

 1. prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient uprzednio taką zgodę wyraził - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.


 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 • Klient może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: sklep@cwp.waw.pl. Żądanie można również złożyć pisemnie wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list.

 • Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania -
  o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 1. Polityka plików cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w komputerach lub innych urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować zawartość strony internetowej do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają też wykorzystanie ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika. Umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika odnośnie języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika. Wykorzystywane są do usprawnienia logowania się do konta użytkownika oraz do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają gromadzić informacje jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pomagają dopracować i zapewnić sprawne działanie stron internetowych.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

 2. stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Wyróżniamy szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 • Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.

 • Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej. Służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych, bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 • Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa. Zablokowanie ich może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie (np. cookies reklamowe).

 1. Ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 • Cookies sesyjne - umieszczane na czas korzystania z przeglądarki i kasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

 • Cookies stałe - pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

 1. Ze względu na pochodzenie:

 • Cookies własne - umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Administratora.

 • Cookies zewnętrzne - umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Administrator

 1. Ze względu na cel jakiemu służą

 • Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

 • Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

 • Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 • Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej tj. najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

 • Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

 • Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców.

 • Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

 • Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych bardziej zrozumieć preferencje użytkowników i dzięki temu ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

 1. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

 • Nieszkodliwe – tj. cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej,

 • Badające - wykorzystywane są do śledzenia użytkowników ale nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje w nich zachowywane w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach.